GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a příjmení podnikatele: Roman Vepřek (dále jen "Správce")

IČO: 07762836

Sídlo provozovny: Dlouhomilov 128, 789 01

E-mail: rvfinance@email.cz    Tel.: +420 602 442 921

Vážení zákazníci,

abych mohl plnit závazky k Vám a vyhověl zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Tato informace se nevztahuje na osobní údaje právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce.

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich žádostí o úvěr. Zpracovávám Vaše údaje, které jste mi poskytli: jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo OP, ŘP, IČO, DIČ, případně příjmy ve formě výpisů z účtu či výplatnic.

Bez Vašeho souhlasu mohu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů.

Právními tituly tohoto zpracování jsou: plnění smlouvy, ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (pro vymáhání dlužných částek za poskytnuté služby, ochrana majetku správce), plnění právní povinností vyplývající ze zákona (poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích a dále při vedení účetnictví).

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Vaše osobní údaje bez Vašeho písemného souhlasu nepoužívám pro marketingové účely ani jiné oslovování zákazníků. Zavazuji se nepředat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl správcem jmenován.

Správce prohlašuje, že: přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Dále správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (nejsou-li ke zpracování výše uvedené právní tituly), právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. V tomto případě se, prosím, obracejte písemně na adresu sídla provozovny správce. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s GDPR.

V Dlouhomilově, dne 1. 1. 2023.

Odvolání souhlasu s osobními údaji